หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา คณะศึกษานิเทศก์ที่เข้านิเทศ มีดังนี้ 1. ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย 2. นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ 3. นางสาวชนัตตา ปุยงาม ตัวแทนครูที่รับการนิเทศ มีดังนี้ 1. นางสาวชูชีพ ศรีโชติ 2. นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร 3. นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง 4. นางน้ำทิพย์...

  พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal

  วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับของดีอยุธยา โดยรับความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง “อยุธยาน่ายล...

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์

  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเพทาย อารียะ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สังคมศึกษาฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์ ในนามของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Google Meet ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมจ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตมุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุม Admin สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

  วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม Admin สื่อการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมชี้แจงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผ่าน Google meet ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รูปแบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม "โรงเรียนที่ส่งเสริมการนิเทศภายใน ยอดเยี่ยม" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ผลการแข่งขันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รูปแบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”

  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

  วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ และทีมงานนิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการนิเทศ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผ่าน Google meet ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว :...

  พิธีเปิดระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายใน โรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายใน โรงเรียนและโซเชียลมีเดีย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ผู้บริหารและคณะทำงานจากโรงเรียนนำร่อง 55 โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล 10 โรงเรียน เข้าร่วม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  Recent Posts