หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  อบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

  วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมนี้จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ วิทยากรคือ นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และได้มีการอบรมระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา และระบบแจ้งการบ้านนักเรียน โดยอบรมผ่าน Google meet ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าว...

  อบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Canva และโปรแกรม Camtasia

  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Canva และโปรแกรม Camtasia จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โรงเรียนอยุธยาสรณ์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  อบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 2

  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ /...

  อบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 1

  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูตุลา...

  ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงาน “โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”

  วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. - 10.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ผ่าน Googel Meet ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงาน “โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่จะจัดในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูตุลา...

  ตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และงานหนังสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจรับหนังสือเรียนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพ : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูขนิษฐา นนทะวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุน ทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้ด่าง

  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน ของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูจันทร์จิรา มาใจ / มูลนิธิรักษ์ไทย...

  อบรมการจัดทำห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการอบรม จัดโดยสถาบันไอเวิลด์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts