หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  การประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบังอร กุศลสร้าง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการในการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน”

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” ให้แก่ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ drive

  เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

  วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เรียนสนุก สุข ช้อป ชิล Happy Learning fair (Open house) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดอบรม “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  AYW OPEN HOUSE 2023

  วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมงานเปิดรั้วอยุธยาวิทยาลัย AYW OPEN HOUSE 2023 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts