หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียน ให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงวิทย์ นิลเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร อบรม ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่...

  อบรมการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์

  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด อบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ /...

  การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ Symposium

  วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัด และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Symposium ณ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ในโอกาสนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุกัญญา เจิริญสุข รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ภาพ :ข่าว รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  รับบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา

  วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนคณะครูรับมอบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาจำนวน 16 บอร์ดเกม จาก ดร.ณัฐพงษ์ ลาภบุญทรัพย์ กรรมการบริษัท โกลด์มิ้น โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตยาดมตาโป๊ยเซียน พร้อมด้วยนายเมธา เจริญธนาวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ทีเอสเค เกม แอนด์ โปรดักส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการศึกษาผ่านสื่อ การเรียนรู้รูปแบบบอร์ดเกม 2023 โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เอื้ออำนวยสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม ร่วมกับโรงเรียนอื่นในเครือข่ายภาคกลางอีก 8 โรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

  วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล - ระดับสนามสอบ โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นหัวหน้าสนามสอบ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมการจัดทำเอกสารในการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำเอกสารในการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ทุก 4 ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การประกวด AYS TOPMODEL 2023

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวด AYS TOPMODEL 2023 คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวเเทนถือป้ายโรงเรียนนำขบวนพาเหรด ในการเเข่งขันกีฬาภายใน เเดงขาวเกมส์ 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ เเละความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง /...

  อบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Online)

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Online) โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา อบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : เพจสพม.พระนครศรีอยุธยา...

  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ มอบหมาย ให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และตัวแทนครู นายเทิดทูน บุญประกอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ...

  Recent Posts