หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  มอบเกียรติบัตรการนิเทศติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive  

  สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียน ณ ห้องเยือนโสน การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และสนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้นายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นหัวหน้าสนามสอบ การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รับร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ภาพ : นางสาวมรกต วงษ์เนตร ข่าว : นางสาวมรกต วงษ์เนตร / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13:00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล - ระดับสนามสอบ โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นหัวหน้าสนามสอบ ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “A.Y.S. Open House 2023” เรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เสริมสร้างพลเมืองดี สู่มาตรฐานสากล

  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงานนิทรรศการ “A.Y.S. Open House 2023” เรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เสริมสร้างพลเมืองดี สู่มาตรฐานสากล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษที่หลากหลาย และส่งเสริมทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากภายนอกมาร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการในโรงเรียน

  วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้การติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้สอดคล้องไปตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ภาพ : ครูกลุ่มบริหารวิชาการ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  สนามสอบ TGAT และ TPAT ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-16.00 น. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) ประจำปีการศึกษา 2567 ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์      

  Recent Posts