หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งดำเนินการระหว่าง วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข...

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สวทช. สสวท. และ มจพ.

  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ควบคุมทีมนักเรียน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง (หัวหน้าโครงการ/ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 3...

  นิเทศการจัดการเรียนรู้ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

  วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนรู้ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบให้รองฝ่ายบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ...

  อบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนอยุธยาสรณ์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโดยกลุ่มงานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบตัวนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเตรียมเอกสารดังนี้ รายชื่อจัดสรรที่เรียน ม.1 https://www.facebook.com/prayutthayanusorn/posts/pfbid02tpvERLioqvjBpAgUZz4SFYVdT8QguhooZRb5dDTYvZViTckhaSnrHkucvdJAg4Szl รายชื่อจัดสรรที่เรียน ม.4 https://www.facebook.com/spmay.page/posts/pfbid037PTb7LZLzmVwbzA6SWCDRDiu8XHfHQqJprJTfQUiE7UCjQNb4K746vS1jhn9zjQtl

  Recent Posts