หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง รอบที่ 2

  วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดอบรม “การพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” รอบที่ 2 ในรูปแบบ On-site ให้กับตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 40 ท่าน วิทยากรโดย ดร.จันจิรา ดีเลิศ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1-10 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พร้อมทั้งมอบรางวัลเพชร ไทย-สังคม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / AYS Production...

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : น.ส.กานต์พิชชา / นายณัฐภูมิ ปาอิน ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : น.ส.กานต์พิชชา / นายณัฐภูมิ ปาอิน ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  การประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบังอร กุศลสร้าง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการในการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน”

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” ให้แก่ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  Recent Posts