ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


counter

ลิ้งก์ภายใน

กิจกรรมสายชั้น

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode เว็บไซต์โรงเรียน


counter

ปฎิทินกิจกรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อสมพร แจ้งชะไว” บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมพร แจ้งชะไว บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดสกุณาราม...

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing รุ่นอายุ 13 ปีชาย

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิ์ศรี (เอพลัส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing...

รางวัลชมเชย การพูดเชิงสร้างสรรค์ ประเภท ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในรอบแรกให้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ผลปรากฎว่า นางสาวนพวรรณ มีชูรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย และได้เข้าร่วมเเข่งขันการพูดเชิงสร้างสรรค์ (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ....

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น...

“จีนไทยพี่น้องสองไมตรี” The Great Happy Chinese New Year 2024

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับชมรมนาฏยลีลาโดยอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม นำนักเรียนร่วมแสดงชุด จีนไทยพี่น้องสองไมตรีในงานแสดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีน The Great Happy Chinese New Year 2024...

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567 ณ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง...

กิจกรรมสายชั้น

โครงการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วันแห่งความรัก Valentine day กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม...

กิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมโสนบาน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพ...

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนสนุก Dream World

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาวจันทร์จิรา มาใจ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ...

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาวญาดา ศิริ และนายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์...

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ตั้งมั่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสัวคม ตามแนวทางพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมี นายถาวร...

มอบเกียรติบัตรการนิเทศติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรการนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อสมพร แจ้งชะไว” บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมพร แจ้งชะไว บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดสกุณาราม (วัดนก) อ.ไชโย จ.อ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ และนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ...

ตรวจคัดกรองค้นหาภาวะซีดในเลือด

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะซีดในเลือด โดยการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 22 คน โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครูของกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้นำนักเรียนไปตรวจคัดกรอง ที่โรงเรียนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ข่าว : ครูพรรณนิภา...

AYS Christmas Day

ข่าวการศึกษา

.