หน้าแรก To Be Number One

To Be Number One

    นายภูริชญานนท์ ทนทาน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

    วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทููลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 24 ในโอกาสนี้นายภูริชญานนท์ ทนทาน ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม และได้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เดอะไพลน์...

    Recent Posts