ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 – 4/8 และ 5/1 – 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่...

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 - 4/8 และ 5/1 - 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

แจ้งการใส่เสื้อสีของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ทุกคน ใส่เสื้อสี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใส่ชุดตามปกติ

Recent Posts