หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

  พสน. ออกตรวจพื้นที่บริเวณ การจัดงานลอยกระทง จ.พระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 10 คน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจพื้นที่บริเวณการจัดงานลอยกระทง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2566 บริเวณท่าน้ำหน้าวังจันทรเกษม บริเวณท่าน้ำใต้สะพานปรีดี-ธำรง บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณท่าน้ำป้อมเพชร ภาพ : ครูชญาดา หมอนสอาด ข่าว : ครูชญาดา หมอนสอาด / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ชั้นมัธยมตอนปลายถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประสาท

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ณ วัดประสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต " วันปิยมหาราช " ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปวงข้าพระพุทรเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพ : ครูจารุกิต ใจบุญ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายใต้ คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุคร / ครูสุทธิชัย สังข์ทอง ข่าว : ครูอัครวัชร...

  ติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับการนิเทศติดตามกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมระยะกลางน้ำ จากดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค และดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ครูที่เข้ารับการนิเทศ มีดังนี้ 1. นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่น ครูงานแนะแนว 2. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกพร ประพฤติธรรม...

  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียน ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts