หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

  รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2

  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video conference เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เคราือข่ายละ 3 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ เครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  แสดงความยินดีกับ นายถาวร ทิพย์โสต เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”

  วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายถาวร ทิพย์โสต เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / เพจร.ร.วังน้อย (พยมยงค์วิทยา) ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  แสดงความยินดีกับ ดร.พัชรี ศรีสุวรรณ และนางนันทนา ชมชื่น

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พัชรี ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี และนางนันทนา ชมชื่น เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : คครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) สพม.พระนครศรีอยุธยา

  ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) สพม.พระนครศรีอยุธยา   ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จัดสรรที่เรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) สพม.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.-09.30 น. โดยเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของนักเรียน)จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ของนักเรียน) จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของบิดา) จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ของบิดา)...

  “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง นำโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูงานกิจการนักเรียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์

  วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

  Recent Posts