หน้าแรก ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ...

  “โมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัล สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กไทย”

  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมงานเสวนา “โมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัล สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของเด็กไทย” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล จัดโดยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  แสดงความยินดีกับ นายบัญชา ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงมาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายบัญชา ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงมาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  แสดงความยินดีกับ “นายสาธิต แสงปิยะ” เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

  วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสุกัญญา เจริญสุข และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสาธิต แสงปิยะ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับนางกุสุมา ยี่ภู่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม

  วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางกุสุมา ยี่ภู่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  แสดงความยินดีกับ “นายอำพล โงวรรณ” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย

  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำพล โงวรรณ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  แสดงความยินดีกับ “นายสมทรง อนุภาพ” เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา

  วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายในนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมทรง อนุภาพ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นางไปรผดา โปติบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.21 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นางไปรผดา โปติบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : รองฯสุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯสุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA

  วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดโดย สมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts