หน้าแรก ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

  ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

  วันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษา ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนผู้เรียนมีคุณภาพตาม คุุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ ภาพ : ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยากรโดย นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และโดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค /...

  ประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสร้างกลไกการป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างจริงจัง ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพจิตของนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาระบบในการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th  

  Recent Posts