The Holy Boy

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2559 https://www.youtube.com/watch?v=Wpo7VjcpGFw

“คำนำ”

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คำนำ" เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2560 จัดทำโดย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://www.youtube.com/watch?v=M7-whunAzag&t=350s

ชมรมภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียน จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา 2 โดยมี ครูธนากร ผิวนวล และครูนันทมิตร  สุภสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การประกวดแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

รับรางวัลจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ปลากะป๋อง”

ันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำครูและนักเรียนเข้ารับรางวัล ณ หอประชุมคุรุสภา โดยได้รับรางวัลจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ปลากะป๋อง"     

ตาชั่ง (Life is Balance)

ภาพยนตร์สั้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ วันที่ 31 มกราคม 2559 หัวข้อ "คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชัน" ***เหตุการณ์และตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม https://www.youtube.com/watch?v=Xe_DWxWpdGc

“8.59 พลาด”

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "8.59 พลาด " โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม ภาพยนตร์สั้นเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา ครั้ง ที่ 6 ประจำปี 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร https://www.youtube.com/watch?v=d5AmQOe_ieQ

จินตนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 https://www.youtube.com/watch?v=LP2zE_HyZmE

“ปลากระป๋อง”

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ปลากะป๋อง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ระดับชั้นม.1-ม.6 OBEC FILM 2017 https://www.youtube.com/watch?v=S16q8kc4T3A&t=32s

Recent Posts