หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม“ และ ”นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”

  วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค” รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชนคนคุณธรรม“ ประเภทผู้บริหาร และ “นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์“ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ”นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  พิธีมอบรางวัลเเละประกาศเกียรติคุณ โดย สพม.อย.

  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1.รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบการเเนะเเนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2.การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมิน 96.03 ระดับ AA 3.รางวัลชนะเลิศ “สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning) ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก 5.นายฉัตรชัย สัตบุษ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบ...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และนายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ประเมิน ณ ห้อง “วิโรจนานุสรณ์” ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts