หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

  นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประธานสหวิทยาเขต 4 ดำเนินการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีกับ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50)

  วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ...

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” พร้อมเข้ารับโล่และเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ พงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 ท่าน โดยมี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการ รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา นายมานะ พุ่มบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ประธาน สหวิทยาเขต 4 นางปราณี สุขจิต นักทรัพยากรบุคคล...

  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายอัครวัชร ลืมสมุทร ผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับฝึกอบรม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ขอแสดงความยินดีกับนางสุกัญญา เจริญสุข ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีกับนางสุกัญญา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

  อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด

  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : เว็บไซต์ สพม.อย. / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts