หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ “การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ “การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการพัฒนา 3 ท่าน คือ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว :...

  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

  วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสุชีพ บุญวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (2 ตุลาคม 2563 - 2 เมษายน 2564) ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการประเมิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมิน 4 ท่าน คือ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ นางสุกัญญา...

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นนทบุรี และสพม.พระนครศรีอยุธยา

  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาพ : สพม. นนทบุรี / รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได่รับเกียรติบัตร 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

  ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได่รับเกียรติบัตร 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม

  รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำตัวแทนครู เข้ารับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร รับรางวัลระดับสถานศึกษา 2. นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 3. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม รางวัล เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเพชร...

  รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563

  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 ดังนี้ 1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นายสัญญา โพธิบัติ ครูชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ 4. นางราตรี ยินยอม ครูชำนาญการพิเศษ 5. นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูชำนาญการพิเศษ 6....

  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน”

  ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน" และประชุมสามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 49) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำข้าราชการครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยมีข้าราชการและบุคลากรที่เข้ารับรางวัล ดังนี้ 1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่อง ครูชำนาญการพิเศษ 3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ 4. นางรัตนา จันทรวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ 5. นางสายฝน...

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อแสดงว่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน...

  ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2561

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2561 จาก นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48) ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว...

  Recent Posts