หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. นายกรวิชญ์...

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพัทยา ชลบุรี ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จัดโดยสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการนี้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ณ Miracle Grand Convention Hotel โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ภาพ :...

  ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญ และอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจ...ในโลกปัจจุบัน” ในการนี้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2564

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2564...

  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

  นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประธานสหวิทยาเขต 4 ดำเนินการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  Recent Posts