หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด

  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : เว็บไซต์ สพม.อย. / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรื่อง "การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" โดยมีนายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในปีนี้นายประสิทธิ์ ดีทรง ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 และสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว :...

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ

  ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด ระดับชาติ ๑. สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ๓. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา...

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง เข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ ด้านนวัตกรรม สิบเอกจันทร กำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

  การพิจารณาคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม แห่งประเทศไทย

  วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการพิจารณาคัดสรรสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปี 2563 ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

  วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ “การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ “การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการพัฒนา 3 ท่าน คือ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว :...

  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

  วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสุชีพ บุญวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (2 ตุลาคม 2563 - 2 เมษายน 2564) ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการประเมิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมิน 4 ท่าน คือ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ นางสุกัญญา...

  Recent Posts