หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญ และอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจ...ในโลกปัจจุบัน” ในการนี้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2564

  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2564...

  กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

  นิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประธานสหวิทยาเขต 4 ดำเนินการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีกับ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50)

  วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ...

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” พร้อมเข้ารับโล่และเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ พงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 ท่าน โดยมี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการ รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา นายมานะ พุ่มบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ประธาน สหวิทยาเขต 4 นางปราณี สุขจิต นักทรัพยากรบุคคล...

  Recent Posts