หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  รางวัลชมเชยการประกวด “การสร้างห้องเสมือนจริง (MATAVERSE) ด้วย Spatial.io”

  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 ครูกนกพร ประพฤติธรรม ครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.อัญชลี พรมแก้ว น.ส.กนกวรรณ ตรีกลิ่น และน.ส.ปนัสยา คงเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด “การสร้างห้องเสมือนจริง (MATAVERSE) ด้วย Spatial.io”: หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรณที่ 21 รุ่นที่ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม ข่าว...

  รางวัลเยาวชนดีเด่น และครูดีเด่น

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 จากสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีรายนามดังนี้ 1. นางสาววรัชยา ญาณฤทธิ์ ม.6/5 2. นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ม.6/8 3. นางสาว ริณลดา หากะวี ม.5/3 4. นายวัชระ สุขขาเจริญ ม.6/6 5. นายสิริวัฒก์ จิตมโน ม.6/1 6. นายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ม.5/2 7. นางสาวภัทรธิดา จิตต์กระจ่าง ม.4/8 8. นายพันธดล...

  ชนะเลิศการประกวดโฆษณารณรงค์ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  วันที่ 7 กันยายน 2566 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Production) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายก้องภพ ผาสุขรูป ม.4/5 2. นางสาวจิรภัทร กำเหนิดทรัพย์ ม.4/9 3....

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา – อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา - อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูพัชรินทร์...

  สอบ Robotics, AI, and Coding: RAC

  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นศูนย์สำหรับการทดสอบ โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนผ่านการทดสอบพร้อมกัน ในแต่ละภูมิภาค ด้วยการทดสอบนักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การทดสอบ เพื่อใช้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน จำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในรูปแบบ On-site สำหรับเสริมสมรรถนะของนักเรียนร่วมกับการ...

  AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  ✨ประกาศผลการตัดสินการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”✨ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ 69 AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบรอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบรอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) 1. นายธนาธร ฤทธิ์สันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 2. นายธนภัทร เจริญอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 3. นายฉัตริน มุ้ยท้องคุ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 4. นายวชิรวิชญ์ อุทัยศิริตานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 5. นายปฏิภาณ เอี่ยมถิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 6. นายอภินันท์ จักร์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 7. นายศุภณัฐ...

  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ และรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง และนางสาวชนิกานต์ ศรีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ครูผู้ควบคุมโดย นางสาววรวรรรณ พุทธิพัฒน์ และนางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตร...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียน เข้าแข่งขันเกม ROV ชิงแชมป์ TAB จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชา คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติและสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬา E-Sport ให้เป็นที่ยอมรับ แข่งขัน ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทีม “ไม่ซ้อมพร้อมแพ้” ม.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

  Recent Posts