หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผลการเลือกตั้ง พรรค AYS GEN Z ||| ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 401 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,327 เสียง ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /...

  ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

  วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ ในการประเมินเชิงประจักษ์ รูปแบบออนไลน์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว :...

  ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ นางมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง นางชญาดา หมอนสอาด และนางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน กลุ่มเสี่ยง และกรณีศึกษาปัญหานักเรียนเสี่ยงในแต่ละด้าน” ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google...

  ประชุมออนไลน์ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายธนเทพ เนื่องศรี ครูหัวหน้างานยาเสพติด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวรัตนพรรษ อนันต์ธนะวุฒิ นางสาวรุจิรา พจนดิลก นางสาวจีรดา ชำนาญกอง นางสาวสุกัญญา ไวยวิรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ผ่าน Google Meet ภาพ :...

  ประชุมออนไลน์ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายธนเทพ เนื่องศรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผ่าน Google Meet ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference

  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference เรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ และเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ภาพ : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย”

  เชิญ ชวน เชียร์ / ลด ละ เลิก #เหล้า ❌ “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564   โดยสามารถร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่ 👇🏻   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct-I3V0yRSk05AilB_rHTTjelzNBlYBj-cXoAg46iwPImzEg/viewform

  ด.ช.ธนดล โชคการ นักเรียน ม.2/6 ทำความดี มีความซื่อสัตย์

  วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด.ช.ธนดล โชคการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เก็บแผงสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่หมู่บ้านโรงนาพัฒนา ม.12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย และได้นำส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อตามหาเจ้าของ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอชื่นชมในความเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ของนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริตุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ตรวจดูการติดตั้งเสาหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารหลังใหม่ 318ล

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เดินตรวจดูการติดตั้งเสาหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารหลังใหม่ 318ล ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ส่งกำลังใจให้กับคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 10 ท่าน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริตุณ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts