หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  อบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ และนางสาวชญานิศ สุธรรมมา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูญาดา ศิริ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 2) เพื่อให้ข้าราชการครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 3) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 โดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ เป็นวิทยากร จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา...

  ประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)

  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะทีมงานแผนงาน หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี /ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครอง และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.09 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอน ข

  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอน ข ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1

  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet จัดโดยกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และทีมงานแผนงานโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  Recent Posts