หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

  วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ และนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" โดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566) จำนวน 11 คน ๆ ละ 1,500 บาท โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกีรติ แจ้งชะไว / ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมการใช้โปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณ

  วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องจันทรเกษม วิทยากรโดย นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธิเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน การศึกษารูปแบบการประเมิน การกำหนดประเด็น ของการประเมิน ตลอดจนสรุปรายงานการประเมินโครงการ จัดโดยงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ร่วมกับ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน

  เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และครูปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน ซึ่งมีท่านกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. งานแนะแนว นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยได้นัดหมายทำสัญญาต่อไป ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts