หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  อบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.15 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ และตัวแทนครู โดยนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี และนางสาวพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูญาดา ศิริ ข่าว : ครูฐิติชญาน์ ถาวรสารี...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 https://schoolbillingdev31.com/SBAYS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR3qNb-_rFUUaF6NeHBDdlv1Lrww2Ly4sle-vNCRH63d6MLmJ1nel4ZR3Jc

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยากรโดย นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และโดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค /...

  อบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เรื่อง “สารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา”

  วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานพัสดุ การเงิน โรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เรื่อง “สารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / เพจ สพม.อย. ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  อบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ และนางสาวชญานิศ สุธรรมมา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูญาดา ศิริ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเขียน กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 2) เพื่อให้ข้าราชการครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 3) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 โดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ เป็นวิทยากร จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา...

  ประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)

  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะทีมงานแผนงาน หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี /ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครอง และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  Recent Posts