หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข

  วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์...

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ 1. นางสาวปรียา ศรีคงคา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. นายเทิดทูน บุญประกอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวชุตินันท์ โกศล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6. นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7. นางสาวพัสร์ศิริณ...

  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งหมด 12 คน โดยกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ขาว

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ขาว เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 คน ดังนี้ 1. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นายวสุ ธะนะจันทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4. นายสันติ สุริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย สังข์คง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7. นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8. นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9....

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ 1. นางวีณา ภู่สกุล ครูบรรณารักษ์ 2. นางสาววลัยพร วิไลศรี ครูบรรณารักษ์ 3. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายอิระชา นกขุนทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. นางสาวปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ :...

  ประเมิน ว.21 รายปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2) ประกอบด่้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร จำนวน 2 ราย และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ 1.นางสาววิลาสินี บรรเลง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2.นางสาวชนิศา บัวบาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.นางสาวชูชีพ ศรีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4.นางสาวฉัตราภรณ์ ประสพสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นางสาวณภัค อรุณเสถียร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว...

  ประเมิน “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประเมิน “นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางมาลัย ยิ่งมานะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  Recent Posts