หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน”

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” ให้แก่ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ drive

  ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ drive

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. นางสาวทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. นายกรวิชญ์...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครู ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ท่าน และข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 1. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4. นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวญาดา ศิร...

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566    

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  งานวันครู 2566

  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Jeart of Transforming the Educational Quality” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา /...

  Recent Posts