หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประชุมผู้ปกครอง (วาระพิเศษ)

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม และนักเรียนที่ยังไม่ได้นำผู้ปกครองมามอบตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 กลุ่มดังกล่าว มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และดำเนินการมอบตัวให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้มีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  “กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ คุณครูราตรี ยินยอม คุณครูเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง และคุณครูชญานิศิ สุธรรมมา ผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ "กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์" ณ บริเวณโดมหน้าเสารง โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต และได้แสดงออกถึงความกตเวทีเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประส่งค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ภาพ :ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive งานประชาสัมพันธ์ , เพจงานประกัน 1 , เพจงานประกัน 2 ,...

  ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.20 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ครูที่เข้ารับการอบรมมีดังนี้ 1. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง 2 นายอัครวัชร ลือสมุทร  3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง 4. นายบอล โพธิ์เอี้ยง ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางราตรี ยินยอม ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

  วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง นำความรู้มาประยุกต์ใช้ พัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการทำงานในโรงเรียน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เป็นอย่างดี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข

  วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์  สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ยุพา น้อยอุทัย มารดาครูเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ยุพา น้อยอุทัย มารดาของคุณครูเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดตึก พระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  Recent Posts