หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ว21

  วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...

  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

  วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในการนี้ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรีอยุธยาจำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่คณะครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์      

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นางจรินญา ใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7. นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ...

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูขันติ จาบกลาง ข่าว...

  ประเมิน “นายปิยนันท์ แสงกนึก” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

  วันศุกร์ 30 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมกันประเมิน นายปิยนันท์ แสงกนึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องเยือนโสน (ห้องแนะแนว) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูกิติยา โพธิ์เงิน ข่าว...

  “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน 2565” (งานเย็น)

  วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน 2565” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี 2565 ทั้ง 4 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 65”

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมตัวคณะผู้บริหาร ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมงาน “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 65” เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู 2 ท่าน และลูกจ้างประจำ 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” รายชื่อข้าราชการครู และลูกจ้างประจำโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565 มีดังนี้ 1. นายสุริยะ...

  “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน”

  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน แสดงความกตัญญู ยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ข้าราชการครู 2 ท่าน และลูกจ้างประจำ 2 ท่าน ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี 2565 นี้ ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : รองฯ วาสนา...

  แสดงความยินดีกับ “นางสาวชูชีพ ศรีโชติ” ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

  วันพุธที่ 14 กันยายน w.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชูชีพ ศรีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts