หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นางสาวสุธิดา ทองชุม

  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูแนะแนว ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุทธิชัย...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นายสุทธิชัย สังข์คง

  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วย กรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสุทธิชัย สังข์คง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.20 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ google drive

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเชิด ศรีโชติ บิดาของคุณครูชูชีพ ศรีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ คุณพ่อเชิด ศรีโชติ บิดาของคุณครูชูชีพ ศรีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ณ วัดปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 “นางสาววราพร สรรเสริญ” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์  สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นายสันติ สุริวัฒน์ 2.นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายวสุ ธะนะจันทร์ 2.นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 “นางสาวนิรชา เมษประสาท” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย...

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 “นางสาววรัญญา ประคองจิตร์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ ภาพ : ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย /...

  Recent Posts