หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  กิจกรรมวันทะนะบะตะ 2565 七夕の祭りへようこそ。

  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ครั้งที่ 4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน สายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการเล่าตำนานความรักระหว่างสาวทอผ้า โอริฮิเมะ และหนุ่มเลี้ยงวัว ฮิโกโบะชิ จนเกิดเป็นตำนานทางช้างเผือกอันสุดซึ้ง การได้เรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาล ของมงคลที่มีค่า เป็นการสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ บริเวณใต้อาคาร 3 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศฯ ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย...

  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นิเทศการจัดการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ นางสาวชนัตตา ปุยงาม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเติมเต็มให้ครูของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มุ่งสู่ครูมืออาชีพได้อย่างแท้จริง ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูปริญญา ภูคัสมาส ข่าว : ครูปริญญา ภูคัสมาส...

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ในรายวิชา ศ32101 ศิลปะ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูผู้สอน นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข

  วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางราตรี ยินยอม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์...

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์ , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และต้อนรับ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ดร.กัญญารัตน์ โพธิ์ดง และผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 1....

  โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้หลักการดำเนินงานของ GLOBE

  วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้หลักการดำเนินงานของ GLOBE จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่สนใจมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ภาพ : นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง และนางสาวกีรติ แจ้งชะไว ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ และหอประชุมโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ ภาพ /ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์ / งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุดที่ 1 /  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุดที่ 2

  ประเมิน ว.21 รายปีการศึกษา 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2) ประกอบด่้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  Recent Posts