หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

Talented English Camp – Around the World

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ Talented English Camp - Around the World ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

รางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ “ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ”

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำโดยครูเพทาย อารียะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นำกลุ่มนักเรียนชมรมมัคนายกอาสา เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 (4TH MCU CONTEST) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ "ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" นักเรียนที่เข้าแข่งขัน มีดังนี้ 1. นายอภิวัฒน์ สุขขีวุฒิ 2. นายกิตติชัน ชาลีนพ 3. นายพรชัย พิลาวงษ์ โดยมีครูจิตติมา...

นักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งได้แข่งขันไปใน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้...

พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย, การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ที่จัดในระหว่าง 7 - 13 สิงหาคม 2562 ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจ ays production ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ /...

การนิเทศติดตาม และเยี่ยมเชิงประจักษ์ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มนักเรียนชมรมมัคนายกอาสา เข้ารับการนิเทศติดตามและเยี่ยมเชิงประจักษ์ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะพระคุณเจ้าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาเป็นกรรมการนิเทศติดตาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์และคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ให้การต้อนรับคณะพระคุณเจ้าที่เดินทางมานิเทศติดตามในครั้งนี้ด้วย ภาพ : ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

ค่ายการเรียนรู้ สังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย คุณครูเพทาย อารียะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม "ค่ายสังคมศึกษาฯ" เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยในภาคเช้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก อ.มณฑล เงินหิรัญ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และธุรกิจท่องเที่ยว และในภาคบ่ายได้นำนักเรียนขึ้นรถรางชมเมือง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ วัดราชบูรณะ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย...

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ปฏิบัติหน้่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ จัดขึ้นตามโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th    

พิธีรับมอบเครื่องดนตรีไทย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ครูผู้สอนชมรมดนตรีไทย จัดพิธีรับมอบเครื่องดนตรีไทย โดยนาวาตรี วินัยรัฐ ทับหลักสินธุ์ (รน.) ศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้บริจาคเครื่องดนตรีไทย 1 วง จำนวน 18 รายการให้กับชมรมดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยในครั้งนี้มีผู้ติดต่อประสานงานในการบริจาคเครื่องดนตรีไทย คือ นาวาเอก ดำรง ญาณศิริ (รน.) และ นายสมศักดิ์ รื่นภิรมย์ ภาพ : ครูบุญธนา...

นักเรียนชมรมดนตรีไทยและชมรมศิลปะ ร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฎศิลป์ไทย ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1”

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1” ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต และนางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูผู้สอนชมรมดนตรีไทยและชมรมศิลปะนำนักเรียนชมรมดนตรีไทยและชมรมศิลปะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และจัดวงดนตรีไทยเพื่อไปบรรเลงถวายมือ ในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี นาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต ข่าว...

Recent Posts