หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูแนะแนว

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิและ นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูแนะแนว โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิและ นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่...

  “ค่ายพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา2567”

  วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ค่ายพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา2567" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครฯ แก่นักเรียนสายการเรียนไทย-สังคม ระดับชั้น ม.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ ภายนอกห้องเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน "เรียนดี มีความสุข" ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อว. เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวชิรากรณ์ การทวี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นผู้ควบคุมดูแล ภาพ :ครูวชิรากรณ์ การทวี ข่าว : ครูวชิรากรณ์ การทวี / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp) ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน Energy Transformation for Carbon Neutral Society ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวกนกพร ประพฤติธรรม และนางสาวกีรติ...

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ และนางสาวธัญชนก เกตุยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ และครูสุธิดา ทองชุม งานแนะแนว เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูสุธิดา ทองชุม ข่าว : ครูสุธิดา ทองชุม /...

  การแสดงชุดพิเศษต้อนรับนายกรัฐมนตรี ชุด “อยุธยาเมืองกำเนิดโขน” ในงานเทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5

  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงชุดพิเศษต้อนรับนายกรัฐมนตรี ชุด “อยุธยาเมืองกำเนิดโขน” ในงานเทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5 ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบระบำเฉลิมพระเกียรติ “รู้รักสามัคคี ถวายความภักดี ตามวิถีวัฒนธรรม”

  ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบระบำเฉลิมพระเกียรติ "รู้รักสามัคคี ถวายความภักดี ตามวิถีวัฒนธรรม" ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเครือข่ายนาฎศิลป์ในจังหวัด วิทยากรผู้ถ่ายทอดท่ารำ อาจารย์นพวรรณ จันทรักษา นาฎศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมี นางสาวณัฐชา ชิงชัย นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 9 คน ร่วมแสดงด้วย ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานเทศกาลโขนกรุงศรี ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว...

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่ ทำบุญตักบาตร , ถวายพระพร

  คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง

  งานสะเต็มและงานคอมพิวเตอร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านโค้ดดิ้ง จำนวนทั้งหมด 26 คน เหลือ 10 คน เพื่อเป็นทีมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding : RAC) รุ่นที่ 2 ปี 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว :...

  Recent Posts