หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  “ครูกรวิชญ์ ทับทอง” เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและเกณฑ์การประกวด งานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ปีที่ ๖ ในการนี้ นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาและยกร่างในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน...

  “กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ คุณครูราตรี ยินยอม คุณครูเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง และคุณครูชญานิศิ สุธรรมมา ผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ "กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์" ณ บริเวณโดมหน้าเสารง โดยให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต และได้แสดงออกถึงความกตเวทีเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประส่งค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ภาพ :ข่าว : เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive งานประชาสัมพันธ์ , เพจงานประกัน 1 , เพจงานประกัน 2 ,...

  การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ Symposium

  วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัด และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Symposium ณ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ในโอกาสนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุกัญญา เจิริญสุข รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ภาพ :ข่าว รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  AI : สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และ Metaverse

  วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ครูกนกพร ประพฤติธรรม ครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ น.ส.อัญชลี พรมแก้ว น.ส.กนกวรรณ ตรีกลิ่น น.ส.ปนัสยา คงเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง AI : สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยนวัตกรรม การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และ Metaverse : เทคโนโลยีโลกเสมือนกับการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกพร...

  รับบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา

  วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนคณะครูรับมอบบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาจำนวน 16 บอร์ดเกม จาก ดร.ณัฐพงษ์ ลาภบุญทรัพย์ กรรมการบริษัท โกลด์มิ้น โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตยาดมตาโป๊ยเซียน พร้อมด้วยนายเมธา เจริญธนาวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ทีเอสเค เกม แอนด์ โปรดักส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการศึกษาผ่านสื่อ การเรียนรู้รูปแบบบอร์ดเกม 2023 โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เอื้ออำนวยสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรม ร่วมกับโรงเรียนอื่นในเครือข่ายภาคกลางอีก 8 โรงเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา – อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง

  วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบสอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มี ความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา - อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูพัชรินทร์...

  ครูกรวิชญ์ ทับทอง” วิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม

  วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  เข้าร่วมอบรม “จิตรกรรมล้ำสมัยศิลปะไทยสู่สากล”

  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับครูและนักเรียนที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านงานศิลป์ตามศักยภาพของ แต่ละบุคคล ภายใต้หัวข้อ “จิตรกรรมล้ำสมัยศิลปะไทยสู่สากล” โดยมี คุณครูสิรภพ ทองอร่าม และคุณครูอุดม พิบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา...

  Recent Posts