หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน แดง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก เช่น การปลูกฝังรักการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างสรรค์ ความสามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การบริหาร จัดการการทำงานร่วมกัน การใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ โดยนายเพทาย อารียะ...

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบรอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบรอบ 100 คน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) 1. นายธนาธร ฤทธิ์สันเทียะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 2. นายธนภัทร เจริญอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 3. นายฉัตริน มุ้ยท้องคุ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 4. นายวชิรวิชญ์ อุทัยศิริตานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 5. นายปฏิภาณ เอี่ยมถิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 6. นายอภินันท์ จักร์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 7. นายศุภณัฐ...

  ค่ายต้นกล้าภาษาไทย “ปลูกความคิด ลิขิตการเขียน เรียนรู้วรรณกรรม”

  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าภาษาไทย “ปลุกความคิด ลิขิตการเขียน เรียนรู้วรรณกรรม” (พัฒนาภาษาผ่านกระบวนการละคร) นักเรียนแผนการเรียน ไทย - สังคม เพื่อพัฒนาทักษะ เฉพาะทางภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสร้าง เเละเรียนรู้ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมเป็นวิทยากร จึงทำให้ได้รับความสนใจ เเละความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ...

  English Camp 2023

  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม English Camp 2023 พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และทีมวิทยากรชาวต่างชาติจากสถาบัน The learning Link มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 250 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 19-20...

  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “ราชธานี ศรีอยุธยา”

  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "ราชธานี ศรีอยุธยา" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวรายงานการอบรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ การอบรมในครั้งนี้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...

  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่าง วันที่ 7-18 สิงหาคม 2566 ในหัวข้อ Science As Soft Power A.Y.S. 2023 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 1. กิจกรรมวาดภาพภาพในหัวข้อ Science & Soft...

  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ และรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง และนางสาวชนิกานต์ ศรีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ครูผู้ควบคุมโดย นางสาววรวรรรณ พุทธิพัฒน์ และนางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเกียรติบัตร...

  รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการคำนวณ

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร 2. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี...

  K-Engineering World Tour and Workshop 2023

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ชมและร่วมทำ Lab ที่สาขาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการวัดและการควบคุม Robotic and AI เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พานักเรียนม. 4 และ...

  การประกวด AYS TOPMODEL 2023

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวด AYS TOPMODEL 2023 คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวเเทนถือป้ายโรงเรียนนำขบวนพาเหรด ในการเเข่งขันกีฬาภายใน เเดงขาวเกมส์ 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ เเละความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง /...

  Recent Posts