วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพครู วินัยและการรักษาวินัย” โดย ดร.บัณฑิตตา จินดาทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพ และนายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการภารกิิจ เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์