ประกาศรายวิชาที่เปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

  ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560 วันที่  2  เมษายน  2561 รับบัตรคิว  8.30-10.00 น. ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วย **ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 200 บาท** นักเรียนลงทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 รายวิชา .......................................................................................................................

Recent Posts