หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.3

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 426 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และในการนี้ได้รับเกียรติจากนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปพบปะให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.1

  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สร้างความสามัคคี และเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว...

  นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

  วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 326 คน ไปทัศนศึกษาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพ : ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ...

  นักเรียนระดับชั้น ม.5 ทัศนศึกษา ณ วันเดอร์แลนด์

  วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำโดยนายพรณรงค์ สุภาสืบ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 368 คน ไปทัศนศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ วันเดอร์แลนด์ (Wonderland thailand) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาพ : ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.5 ข่าว : ครูพรณรงค์ สุภาสืบ / ครูวรวรรณ...

  กิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร โรงเรียนประตูชัย

  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนกลุ่มเทียนชนวน สภานักเรียน และ YC (เพื่อนที่ปรึกษา) เข้าจัดกิจกรรมแนะแนว & YC สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่...

  เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียน ม.3/11 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

  ขอเเสดงความยินดีชื่นชม เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีส่วนช่วยผลักดัน ส่งเสริม เเละสนับสนุน นักเรียนมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงศรุตา พวงทวาย เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

  อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น. กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้การรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ช่วยลดโอกาส การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการอบรม วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน และอบต.ตานิม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บลง โดยตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้ารับการอบรม วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะหัน จัดอบรมโดย งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ /...

  พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหารตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน และสภานักเรียน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของพระอินทร์แปลง และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และดนตรีไทยได้บรรเลงภายในงาน 160 ปี ฉลองหมู่กุฏิ 10 หลัง และร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ /...

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจ AYS Production , ภาพชุดที่ 1 , ภาพชุดที่ 2

  Recent Posts