หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  ชนะเลิศการประกวดโฆษณารณรงค์ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  วันที่ 7 กันยายน 2566 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Production) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายก้องภพ ผาสุขรูป ม.4/5 2. นางสาวจิรภัทร กำเหนิดทรัพย์ ม.4/9 3....

  STIN Open House สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม Open House 2023 Theme : " Experts with the Heart " โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน STIN แนะนำประวัติความรู้ด้านสุขภาพ การแข่งขันทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 8 คน...

  พิธีเปิดอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

  วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / เพจ รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายธนญชัย คงมี นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในภาคเช้า เป็นการอบรมในหัวข้อ "การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา" โดย ดร.ปราโมทย์...

  อบรมการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ออนไลน์

  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด อบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ /...

  อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากร นายเรืองศักดิ์ ครุฑอยู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้กำกับลูกเสือ อบรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  “ครูกรวิชญ์ ทับทอง” เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและเกณฑ์การประกวด งานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ปีที่ ๖ ในการนี้ นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาและยกร่างในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน...

  มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูงานแนะแนว ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้

  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 1. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3. นางชณิปภา วันอังคาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4. นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7. นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. นายอิระชา นกขุนทอง...

  Recent Posts