หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าประกวดสามคน ได้แก่ 1. นางสาวอนันญาพร จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2. นางสาวนันท์ภัทร พนมพงษ์...

  ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ร่วมประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  การประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางบังอร กุศลสร้าง ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการในการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ชุมชนสัมพันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน”

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” ให้แก่ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง ข่าว : ครูชุตินันท์ โกศล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ drive

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจ AYS Production

  Recent Posts