วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางสาวดวงธิดา เจริญสุข นำนักเรียนชุมนุมดนตรี เข้าร่วม อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติวงดุริยางค์เครื่องลม และแสดงในงานดนตรี ซิมโฟนีศรีอยุธยา ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูดวงธิดา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th