วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางวริทธ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัย จัดโดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ณ โรงเรียนบางปลาม้า
“สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ : นางวริทธ์ธร ภาคสุชล
ข่าว : ครูภิญญาพัชร์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th