วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสายันต์ ขันธนิยม และนายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมการระดมความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 “กลุ่มการจัดการเรียนการสอน” ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานในการเปิดและรับฟังการคิดเห็น ทั้งนี้ นายสายันต์ ขันธนิยม ได้เป็นประธานในการระดมความคิดเห็นของกลุ่มการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้นำเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่

ภาพ : นายสายันต์ ขันธนิยม 
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th