หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายล้วน ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคคณะสงฆ์ จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อนักเรียนที่เข้าประกวด 1.นายชยณัฐ ศรศิลป์ ม.5/6 2.นายกันต์กวี พฤฒกรณ์ ม.5/6 3.นายชาญณรงค์ ภาคาทรัพย์ ม.5/8 4.นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด ม.5/6 5.ด.ช.อัครเดช รามอ ม.2/2 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ เนื่องศรี และ สิบโท อิศราชัย คุณประทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ :...

  ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 2565

  วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 2565 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมรับพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และตามกรอบการ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว :...

  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอัมพร กองโชค ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 รางวัลระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ครูและคณาจารย์ เงินรางวัล 3,000 บาท โดยนายศุภชัย บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มกลัด โล่เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ :...

  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 (ถวายสังฆทาน) พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร  กองโชค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสาวจิตติมา ชาติสกุล

  วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูชำนาญการพิเศษ นายเพทาย อารียะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal

  วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับของดีอยุธยา โดยรับความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง “อยุธยาน่ายล...

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์

  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเพทาย อารียะ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สังคมศึกษาฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์ ในนามของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Google Meet ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมจ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตมุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์

  ในเวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มูลนิธิอยุธยานุสรณ์ กรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และวางพานดอกไม้รำลึกท่านอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในวันถึงแก่อนิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19) ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  Recent Posts