หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร  กองโชค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสาวจิตติมา ชาติสกุล

  วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 3 ท่าน คือ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูชำนาญการพิเศษ นายเพทาย อารียะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษราย 5 ปีการศึกษา ของนางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal

  วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้ เปิดประตูสู่ Next Normal เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับของดีอยุธยา โดยรับความรู้จากวีดีทัศน์เรื่อง “อยุธยาน่ายล...

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์

  วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเพทาย อารียะ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สังคมศึกษาฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์ ในนามของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Google Meet ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมจ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตมุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์

  ในเวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มูลนิธิอยุธยานุสรณ์ กรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และวางพานดอกไม้รำลึกท่านอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในวันถึงแก่อนิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19) ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางน้ำทิพย์ มหานิยม ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมินนางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูทัศวรรณ์ รัมมะเพียร / ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูพัชรินทร์...

  สนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนธรรมศึกษา ตรี, โท, เอก โดยมีนักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าสอบจำนวน 1,016 คน ดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 236 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 434 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 346 คน ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –...

  วันชาติและพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธศาสนาตามโครงการ “แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมะในพุทธมณฑล”

  ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงพุทศาสนาตามโครงการ "แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมะในพุทธมณฑล" ณ สำนักงานพระพุทธศานาพุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกหินอ่อนต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสังเวชนียสถานสี่ตำบล ได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางพุทธศาสนา ยังผลมาสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมครูในกลุ่มสาระสังคมฯ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายเพทาย อารียะ เลขานุการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมครูในกลุ่มสาระสังคมฯ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองฯ สุกัญญา เจริญสุข และรองฯ วาสนา โง้วสกุล มาเป็นประธานการประชุม และร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมในวันนี้ ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts