หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

  วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการ คือ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรณารักษ์ และงานแนะแนว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  ผลการนำเสนอระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Symposium

  ผลการนำเสนอระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Symposium โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.อย. ได้รางวัล ดังนี้ คุณครูฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รางวัล "ระดับดีมาก" ประเภทครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 2. คุณครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รางวัล "ระดับดีมาก" ประเภทครู ผู้สอน Active Learning

  “ครูกรวิชญ์ ทับทอง” เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและเกณฑ์การประกวด งานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ปีที่ ๖ ในการนี้ นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาและยกร่างในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน...

  การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ Symposium

  วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัด และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Symposium ณ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ในโอกาสนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุกัญญา เจิริญสุข รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ภาพ :ข่าว รองฯ สุกัญญา เจริญสุข /...

  ครูกรวิชญ์ ทับทอง” วิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม

  วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “ราชธานี ศรีอยุธยา”

  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "ราชธานี ศรีอยุธยา" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวรายงานการอบรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ การอบรมในครั้งนี้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ บริเวณลานเอนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจสังคมศึกษา , เพจงานประกันคุณภาพ พิธีถวายพระพร , เพจงานประกันคุณภาพ พิธีตักบาตร Drive พิธีทำบุญตักบาตร , Drive พิธีถวายพระพรชัยมงคล

  Recent Posts