วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ และนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์๑”ดยว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th