วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566) จำนวน 11 คน ๆ ละ 1,500 บาท โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th