วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายธนญชัย คงมี นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในภาคเช้า เป็นการอบรมในหัวข้อ “การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” โดย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ “การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นางสาวภัคศรันย์ โอสถสงเคราะห์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์
ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th