วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565 ดังนี้
1. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. นางสาวชญานิศ สุธรรมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. นางศศิธร ศรีทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์