วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 3 ประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวกนกลักษณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พันโทชูพร ศรีโชติ ผู้แทนองค์กรชุมชน นายสมศักดิ์ ฟื้นสุวรรณ ผู้แทนองค์กรศาสนา นายธนากร ผิวนวล ผู้แทนครู นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม ผู้แทนศิษย์เก่า และสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์