วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  เป็นประธานนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ “วันวิสาขบูชา” 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ  ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th