วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอารามหลวง โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระอารามหลวงที่ทรงพระราชทานเทียนพรรษา ดังนี้
1) วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
2) วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
3) วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร 4) วัดพนัญเชิงวรวิหาร
5) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
6) วัดศาลาปูนวรวิหาร
7) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
ในการนี้ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา
ประจำปี 2560 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร