นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาขึ้นให้กับนักเรี่ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมไฝ่เรียนรู้ของนักเรียน

ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ูภาพทั้งหมดได้ที่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์