วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง แรงเสียดทาน และขอเก็บข้อมูลนักเรียนสำหรับทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบแบบปรนัยสำหรับวัดแนวคิดรวบยอด เรื่อง ทิศของแรงเสียดทาน ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการนี้ นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 226 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ : ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย
ข่าว : ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย / ครูขันติ จาบกลาง
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th