วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ และนางสาวธัญชนก เกตุยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ และครูสุธิดา ทองชุม งานแนะแนว เป็นผู้ดูแล

ภาพ : ครูสุธิดา ทองชุม
ข่าว :
ครูสุธิดา ทองชุม / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th