วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.25667เวลา 8.15 น. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติและความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมตอบคำถามวันงดสูบบุหรี่โลก และวาดภาพสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูธนาเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ Drive