วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 25667 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการตรวจสอบด้านแผนงาน การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยนางสาวฐาชุดา สินภูรีสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในชำนาญการ และ นางสาววีรภัทรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ

ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
ข่าว :
ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th