งานสะเต็มและงานคอมพิวเตอร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านโค้ดดิ้ง จำนวนทั้งหมด 26 คน เหลือ 10 คน เพื่อเป็นทีมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding : RAC) รุ่นที่ 2 ปี 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว :
ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th