ในวันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 มีการจัดโครงการ อบรมความรู้ทางดนตรีไทย สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องการดีดจะเข้ เสน่ห์เสียงเม็ดพราย สายครูระตรี วิเศษสุรการ ณ ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากร ในการอบรมได้แก่ 1) ครูชิดพงษ์ ส่งเสริมวรกุล และ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชากร ศรีสาคร โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางดนตรีไทย โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเยาวชนต่อไปในอนาคต

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต
ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต /ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th