กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์