วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม Tutor 2566
โดยวิทยากร พี่ต้น สุวัจชัย ลีจ้อย, พี่นอต โสมนัส จันทรสอาด ได้จัดกิจกรรมติวในรายวิชา TGAT1.2 การคิดอย่างมีเหตุผล, TGAT 1.3 สมรรถนะการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบและสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : งานประกันคุณภาพภายใน / ครูสุธิดา ทองชุม
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์