วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติสร้างความตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ วิทยากรโดย นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัด ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์