วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 จากสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักเรียน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีรายนามดังนี้
1. นางสาววรัชยา ญาณฤทธิ์ ม.6/5
2. นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ม.6/8
3. นางสาว ริณลดา หากะวี ม.5/3
4. นายวัชระ สุขขาเจริญ ม.6/6
5. นายสิริวัฒก์ จิตมโน ม.6/1
6. นายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ม.5/2
7. นางสาวภัทรธิดา จิตต์กระจ่าง ม.4/8
8. นายพันธดล กลิ่นศรีสุข ม.5/3
9. นายศิวกร เหล่าประเสริฐ ม.4/5
10. นางสาวศรุตา พวงทวาย ชั้น ม.4/6

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนคุณครูเข้ารับรางวัลครูดีเด่น ในครั้งนี้อีกด้วย คือ
1. นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
2.นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์

ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
ข่าว : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์

เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th