วันที่ 7 กันยายน 2566 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Production) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. นายก้องภพ ผาสุขรูป ม.4/5
2. นางสาวจิรภัทร กำเหนิดทรัพย์ ม.4/9
3. นายภัทรนันท์ ผู่พานิช ม.5/1
4. นายณัฐกานต์ นาคทรัพย์ ม.5/8
5. นายธนดล ชูสาย ม.6/6