วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด อบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th