วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
1. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางชณิปภา วันอังคาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7. นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นายอิระชา นกขุนทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปรียาวรรรณ การกระสัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. นางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
12. นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13. นางสายทอง ทองจัด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15. นางสาวณภัค อรุณเสถียร อัตราจ้าง

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์